Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2.. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 5 243 Nộp hồ sơ mức 3
2 3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271944 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 193 Nộp hồ sơ mức 3
3 4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271954. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 1135 Nộp hồ sơ mức 3
4 5. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271945. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 75
5 6. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271946 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 78
6 7. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271947. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 71
7 8. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập. Mã số hồ sơ: BKH-BPC271948 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 74
8 9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng). Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271949 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 66
9 10. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 284 Nộp hồ sơ mức 3
10 11. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 538 Nộp hồ sơ mức 3
11 12. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271956 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 730 Nộp hồ sơ mức 3
12 13. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 675 Nộp hồ sơ mức 3
13 14. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271958 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 211 Nộp hồ sơ mức 3
14 15. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271959 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Lập và hoạt động liên hiệp của hợp tác xã 2 76