TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000024.000.00.00.H10 - 1. Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 2125 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000016.000.00.00.H10 - 2. Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 922 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000005.000.00.00.H10 - 3. Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 849 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002005.000.00.00.H10 - 4. Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 955 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002004.000.00.00.H10 - 5. Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 991 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.002003.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 978 Toàn trình Nộp hồ sơ