CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1. Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 1316 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 710 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 669 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 746 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 734 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 713 4 Nộp hồ sơ mức 4