Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Lập, thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 20 651 Nộp hồ sơ mức 4
2 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 15 83 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 25 529 Nộp hồ sơ mức 3
4 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 15 91 Nộp hồ sơ mức 3
5 3. Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 20 489 Nộp hồ sơ mức 4
6 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (Mã hồ sơ: 2.002335. 000.00.00.H10) – Dịch vụ công mức độ 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 15 97 Nộp hồ sơ mức 3
7 4. Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 100 513 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Xác nhận chuyên gia Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 30 530 Nộp hồ sơ mức 4
9 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản. Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 25 90 Nộp hồ sơ mức 4