Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Lập, thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 20 258 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 25 227 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 20 203 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 100 206 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Xác nhận chuyên gia Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 30 215 Nộp hồ sơ mức 4