Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 30 84
2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 15 28
3 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 3 24
4 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 10 21
5 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, có thuế) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 7 24
6 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy Giấy chứng nhận, có thuế) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 15 25
7 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, có thuế). Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 12 27
8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy Giấy chứng nhận, không thuế). Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 10 23
9 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, không thuế) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 7 27
10 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Cấp mới Giấy chứng nhận, có thuế). Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 15 22
11 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, có thuế). Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 12 30
12 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (Cấp mới Giấy chứng nhận). Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 10 22
13 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 7 23
14 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. (Cấp mới Giấy chứng nhận) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 10 21
15 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 7 19
16 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 20 42
17 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách lớn hơn 10 thửa) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 30 26
18 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống). Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 15 37
19 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách lớn hơn 10 thửa) Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 25 22
20 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Có thuế). Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVPDK 12 24