Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 7 86
2 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hóa lỏng vào chai . Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 10 87
3 3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 10 60
4 4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 7 60
5 5. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 20 60
6 6. Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 20 65
7 7. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 20 66
8 8. Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 60
9 9. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 57
10 10. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 10 62
11 11. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 62
12 12. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 10 59
13 13. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 67
14 14. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 59
15 15. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 3 63
16 16. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 58
17 17. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực) Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 60
18 18. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 56