Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Thẩm định). Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 6 1540 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 9 444 Nộp hồ sơ mức 4
3 2. Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 10 189 Nộp hồ sơ mức 4
4 3.1. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. (nộp lần đầu) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 10 318 Nộp hồ sơ mức 4
5 3.2. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. (nộp hồ sơ khắc phục) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 5 270 Nộp hồ sơ mức 4
6 4. Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 5 283 Nộp hồ sơ mức 4
7 5. Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường . Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 5 208 Nộp hồ sơ mức 4