Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.(Thẩm định) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 6 492
2 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 4 129
3 2.1 Xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án (trường hợp không tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 8 115
4 2.2 Xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án( trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 20 140
5 2.3 Xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án( trường hợp nộp bổ sung hồ sơ khắc phục các vấn đề còn tồn tại) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 3 126
6 3. Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền thực hiện. Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 5 109
7 4. Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đã được UBND các huyện, thị xã có KCN, KKT ủy quyền thực hiện. Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 5 116