Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 18 6370
2 2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 2 1049 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 2 900 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 2 386 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 2 405 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1 764 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Giải quyết hỗ trợ học nghề Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 18 1160 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1 2233
9 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1 431 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 15 26 Nộp hồ sơ mức 4