CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 10. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 237 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 8502 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1233 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1269 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 549 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 587 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 931 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 7. Giải quyết hỗ trợ học nghề Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1347 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 2660 2
10 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1066 4 Nộp hồ sơ mức 4