Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 22542 Nộp hồ sơ mức 3
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 21782
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 23580
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 7285
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 7327
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 2585
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 7222 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 16008 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 19492 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 49147 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Phường Tân Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 19513 Nộp hồ sơ mức 3
12 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 10682
13 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 14438
14 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 14039
15 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 12 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6081
17 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6196
18 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 15394
19 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 15023
20 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 14397