Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 20051 Nộp hồ sơ mức 3
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 19240
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 21092
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4886
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4945
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 908
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4865
8 Chứng thực di chúc Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13619
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 17112
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 46740
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 17137
12 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 8315
13 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 12097
14 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 11668
15 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 3789
16 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 3873
17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 13029
18 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 12722
19 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 12046
20 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 3492