Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Phường Tân Đồng Chứng thực 1 23562
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phường Tân Đồng Chứng thực 1 22774
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phường Tân Đồng Chứng thực 1 24550
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phường Tân Đồng Chứng thực 1 8203
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phường Tân Đồng Chứng thực 1 8248
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phường Tân Đồng Chứng thực 1 3252
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Phường Tân Đồng Chứng thực 1 8164 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc Phường Tân Đồng Chứng thực 1 16911 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Phường Tân Đồng Chứng thực 1 20445 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Phường Tân Đồng Chứng thực 1 50088 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Phường Tân Đồng Chứng thực 1 20436 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 211 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 112
14 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 102 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 1 90 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 1 111 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 98 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 92 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 108 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 1 70 Nộp hồ sơ mức 3