TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Phường Tân Bình Đất đai (X) 27122 Một phần
2 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 39812 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 43035 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 44502 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 39778 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 38847 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Phường Tân Bình Hộ tịch (X) 36001 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Phường Tân Bình Hộ tịch (X) 24226 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Phường Tân Bình Hộ tịch (X) 23742 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 34244 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 34189 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 41213 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 40807 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 27265 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Phường Tân Bình Lao động - TBXH (X) 21425 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phường Tân Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 22836 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phường Tân Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 22939 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Phường Tân Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 22937 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phường Tân Bình Chứng thực 24905 Một phần
20 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Phường Tân Bình Văn hóa thể thao (X) 18283 Toàn trình Nộp hồ sơ