Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 25427
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 24624
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 26387
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 9794
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 9791
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 4347 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 9734 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 18491
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 22003 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 51628 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã Tiến Hưng Chứng thực 1 22006 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 304 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 186 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 165 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 1 154 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 1 178 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 159 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 158 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 171 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 1 136 Nộp hồ sơ mức 3