Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 304
2 Hiệp thương giá Sở Tài chính Giá công sản 15 749
3 Đăng ký giá Sở Tài chính Giá công sản 5 202
4 Thẩm định phương án giá Sở Tài chính Giá công sản 15 162
5 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 928
6 Cấp bù lỗ thủy lợi phí Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 227
7 Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 1080
8 Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 20 1010
9 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 197
10 Chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 600
11 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 651
12 Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền Sở Tài chính Ngân sách 10 237
13 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh Bình Phước Sở Tài chính Phòng Đầu tư 30 257
14 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 1213
15 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Thanh tra 90 1123
16 Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân không thuộc thẩm giải quyết Sở Tài chính Thanh tra 5 1287