Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hiệp thương giá Sở Tài chính Giá công sản 15 107
2 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 75
3 Cấp bù lỗ thủy lợi phí Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 78
4 Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 64
5 Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 20 66
6 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 70
7 Chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 71
8 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 88
9 Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền Sở Tài chính Ngân sách 10 68
10 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh Bình Phước Sở Tài chính Phòng Đầu tư 30 76
11 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 72
12 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Thanh tra 90 101
13 Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân không thuộc thẩm giải quyết Sở Tài chính Thanh tra 5 88