Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 151
2 Hiệp thương giá Sở Tài chính Giá công sản 15 182
3 Đăng ký giá Sở Tài chính Giá công sản 5 75
4 Thẩm định phương án giá Sở Tài chính Giá công sản 15 56