CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 474 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 382 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Phê duyệt phương án cổ phần hóa. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 343 3 Nộp hồ sơ mức 3