Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 1054
2 Cấp bù lỗ thủy lợi phí Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 361
3 Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 1179
4 Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 20 1136
5 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 360