Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 157
2 Cấp bù lỗ thủy lợi phí Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 144
3 Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 126
4 Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 20 131
5 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 126
6 Chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 134