CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 3. Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Sở Tài chính Quản lý giá 289 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Quyết định giá Sở Tài chính Quản lý giá 1222 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Đăng ký giá Sở Tài chính Quản lý giá 726 3 Nộp hồ sơ mức 3