Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 21. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 2 357
2 23. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 12 363
3 24. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 1 356
4 25. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 5 271
5 26. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 5 278
6 27. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 5 294
7 28. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 5 284
8 29. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 30 153
9 30. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 1 162
10 31. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 1 153
11 32. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 1 173
12 33. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 1 169
13 34. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 1 156
14 35. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 1 156
15 36. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 1 153
16 37. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 2 157
17 38. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 2 164
18 39. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND xã Minh Thắng Tư pháp - Cấp huyện 2 160
19 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Minh Thắng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 894
20 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã Minh Thắng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 888