Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 22534 Nộp hồ sơ mức 3
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 21775
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 23576
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 7278
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 7317
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 2580
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 7212 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 16003 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 19482 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 49137 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực Chứng thực 1 19506 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực địa chính 15 8850 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực địa chính 10 8430 Nộp hồ sơ mức 3
14 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND Xã Bình Tân Lĩnh vực địa chính 23 7041
15 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Bình Tân Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 10677
16 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Xã Bình Tân Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 14433
17 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND Xã Bình Tân Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 14037
18 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Bình Tân Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6075
19 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Bình Tân Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6194
20 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Bình Tân Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 15387