Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 25501
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 24697
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 26451
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 9844
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 9843
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 4384 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 9773 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 18548
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 22039 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 51676 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Bình Tân Chứng thực 1 22056 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND Xã Bình Tân Địa chính 15 9201
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND Xã Bình Tân Địa chính 10 8737
14 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND Xã Bình Tân Địa chính 23 7393
15 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Bình Tân Lao động - TBXH 1 12401 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Xã Bình Tân Lao động - TBXH 1 16189 Nộp hồ sơ mức 3
17 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND Xã Bình Tân Lao động - TBXH 4 15809
18 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND Xã Bình Tân Lao động - TBXH 12 1717 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Bình Tân Lao động - TBXH 10 7824 Nộp hồ sơ mức 3
20 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND Xã Bình Tân Lao động - TBXH 5 1676 Nộp hồ sơ mức 3