Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 25426
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 24622
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 26387
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 9794
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 9785
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 4347 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 9733 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 18491
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 22002 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 51627 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Phước Tân Chứng thực 1 22005 Nộp hồ sơ mức 3
12 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 1 12384 Nộp hồ sơ mức 3
13 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 1 16175 Nộp hồ sơ mức 3
14 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 4 15799
15 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 12 1694 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 10 7793 Nộp hồ sơ mức 3
17 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 5 1661 Nộp hồ sơ mức 3
18 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 10 7871 Nộp hồ sơ mức 3
19 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 12 1649 Nộp hồ sơ mức 3
20 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Phước Tân Lao động - TBXH 15 18135