THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Thanh Phú Chứng thực 35784 Một phần
2 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Thanh Phú Chứng thực 36437 Một phần
3 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Thanh Phú Chứng thực 36407 Một phần
4 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 49062 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 46510 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 45916 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 61989 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 42113 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 41909 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 40667 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 43471 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Thanh Phú Đất đai (X) 25705 Một phần
13 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Thanh Phú Đất đai (X) 35534 Một phần
14 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 39955 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 38497 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 41721 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 43109 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 34704 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 34531 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH (X) 38508 Toàn trình Nộp hồ sơ