Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 22534 Nộp hồ sơ mức 3
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 21776
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 23576
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 7279
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 7317
6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 7213 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chứng thực di chúc UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 16003 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 19483 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 49137 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Chứng thực 1 19506 Nộp hồ sơ mức 3
11 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 10677
12 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 14433
13 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 14038
14 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6076
15 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6194
16 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 15388
17 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 15015
18 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 14394
19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 5437
20 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 5385