THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND thị trấn Đức Phong Chứng thực 35783 Một phần
2 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND thị trấn Đức Phong Chứng thực 23928 Một phần
3 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND thị trấn Đức Phong Chứng thực 36436 Một phần
4 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND thị trấn Đức Phong Chứng thực 36406 Một phần
5 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 39955 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 49062 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 46509 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 43106 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 41718 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 38507 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 42112 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 43471 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 38495 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 34531 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND thị trấn Đức Phong Đất đai (X) 25704 Một phần
16 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND thị trấn Đức Phong Đất đai (X) 35533 Một phần
17 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND thị trấn Đức Phong Hộ tịch (X) 22841 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND thị trấn Đức Phong Hộ tịch (X) 34703 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND thị trấn Đức Phong Hộ tịch (X) 41909 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND thị trấn Đức Phong Quân sự (X) 21602 Một phần