CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 27171 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 27159 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 36247 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 33764 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 26496 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 38. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 26821 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 37. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 27696 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 29931 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 29383 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 37595 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 25730 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 31465 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 30040 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 33023 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 49354 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 26906 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 30423 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 35738 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 34019 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 27242 4 Nộp hồ sơ mức 4