THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Đức Liễu Đất đai (X) 35464 Một phần
2 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Đức Liễu Đất đai (X) 46085 Một phần
3 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 22366 Một phần
4 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 21559 Một phần
5 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 21745 Một phần
6 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 21737 Một phần
7 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 24781 Một phần
8 1.001805.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 22991 Một phần
9 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 22411 Một phần
10 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 22528 Một phần
11 1.001748.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 22050 Một phần
12 2.000029.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 20965 Một phần
13 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Đức Liễu Giao thông vận tải (X) 30170 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Đức Liễu Giao thông vận tải (X) 30898 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28332 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27274 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27023 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27410 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26712 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26447 Toàn trình Nộp hồ sơ