Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND xã Đức Liễu Xây dựng chính quyền 15 11238 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 44438
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 43357
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 14325
5 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 44593
6 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 27772
7 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 27761
8 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 17311
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 27818
10 Chứng thực di chúc UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 36501
11 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 40034
12 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 69610
13 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 40061
14 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 17134 Nộp hồ sơ mức 4
15 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 16730 Nộp hồ sơ mức 4
16 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 16319 Nộp hồ sơ mức 4
17 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 16333 Nộp hồ sơ mức 4
18 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 16217 Nộp hồ sơ mức 4
19 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 16174 Nộp hồ sơ mức 4
20 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 16122 Nộp hồ sơ mức 4