THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 36406 Một phần
2 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 36436 Một phần
3 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 35783 Một phần
4 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 23929 Một phần
5 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 41909 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 61869 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 34704 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 22841 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 61989 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 43471 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 38496 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 34531 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 38507 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 42113 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 40667 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 45916 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 39955 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 49062 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 46509 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 43108 Một phần Nộp hồ sơ