CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân Tộc Dân tộc 357 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số Ban Dân Tộc Dân tộc 545 3 Nộp hồ sơ mức 3