CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Cấp điện mới sinh hoạt (01 pha, 03 pha) sử dụng chung công tơ Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 397 2
2 Cấp điện mới sinh hoạt tách công tơ dùng chung Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 426 2
3 Cấp điện mới ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 410 2
4 Cấp điện mới ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 533 2
5 Cấp điện mới ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 513 2
6 Cấp điện mới sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 823 2
7 Cấp điện mới sinh hoạt Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 1074 2
8 Mua buôn điện nông thôn Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 399 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3