TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 3.000001.000.00.00.H10 - Cấp điện mới sinh hoạt Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 1670 Một phần
2 2.001535.000.00.00.H10 - Mua buôn điện nông thôn Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 701 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ