CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Cấp điện mới sinh hoạt Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 1057 2
2 Mua buôn điện nông thôn Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 395 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3