CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000477.000.00.00.H10 - 10. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bảo trợ xã hội 616 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000282.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bảo trợ xã hội 676 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001305.000.00.00.H10 - 7. Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bảo trợ xã hội 651 Toàn trình Nộp hồ sơ