CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 10. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bảo trợ xã hội 520 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bảo trợ xã hội 598 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 7. Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bảo trợ xã hội 577 4 Nộp hồ sơ mức 4