THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 40595 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 45828 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 47050 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 37543 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 38397 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 32851 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.002326 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 33406 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Phước Thiện Chứng thực 35699 Một phần
9 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Phước Thiện Chứng thực 23894 Một phần
10 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Phước Thiện Chứng thực 36354 Một phần
11 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch (X) 22797 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch (X) 23276 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 39449 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 38487 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 43024 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 41645 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 43961 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 42022 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch (X) 43019 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Phước Thiện Đất đai (X) 35464 Một phần