Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 19350
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 18523
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 20400
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4193
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4217
6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4167
7 Chứng thực di chúc UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 12930
8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 16397
9 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 46043
10 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Hưng Phước Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 16456
11 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 7613
12 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 11403
13 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 10931
14 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 3063
15 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 3128
16 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 12309
17 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 12046
18 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 11324
19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 2846
20 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND Xã Hưng Phước Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 2868