THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12685 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 11609 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 9764 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12226 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13535 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13782 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 16207 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12886 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12514 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14079 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14879 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13253 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14432 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13075 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14294 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 9282 Một phần
17 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12998 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14998 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14441 Toàn trình Nộp hồ sơ