CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Mua hoá đơn lẻ Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 3473 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Mua quyển hoá đơn Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 3445 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định bán tài sản công Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 2784 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 2813 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 2824 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 2867 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 411 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 2166 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 12282 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 10236 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 6440 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 6841 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 7615 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 5593 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 5619 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 8586 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 7262 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 7287 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 4569 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 6308 3 Nộp hồ sơ mức 3