TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006742.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 4311 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004901.000.00.00.H10 - Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 764 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 3347 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 5099 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 5095 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 14700 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 12640 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 8322 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 8706 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 9493 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 7192 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 6252 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 6962 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 5984 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 5797 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.006805.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Hớn Quản Tài chính - Kế hoạch 6280 Toàn trình Nộp hồ sơ