CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 3234 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 3324 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 3298 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2675 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2708 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2388 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2426 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2349 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 1995 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 7058 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 6840 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 6742 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 6411 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5253 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 6482 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003243.000.00.00.H10 - 15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5279 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003226.000.00.00.H10 - 16. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 6316 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003185.000.00.00.H10 - 17. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5400 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003140.000.00.00.H10 - 18. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5229 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003103.000.00.00.H10 - 19. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 4634 Toàn trình Nộp hồ sơ