Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 518
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 458
3 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 12 400
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 437
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 245
6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 243
7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 226
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 439
9 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 232
10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 2 255
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 2 239
12 12. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 2 227
13 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 266
14 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 443
15 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 423
16 16. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 15 451
17 17. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 440
18 18. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 15 456
19 19. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 15 425
20 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 3 400