CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đăng Công thương 3919 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đăng Công thương 3663 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Bù Đăng Công thương 3847 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đăng Công thương 3752 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đăng Công thương 3717 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Đăng Công thương 2917 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Đăng Công thương 2886 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Bù Đăng Công thương 2897 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Bù Đăng Công thương 2953 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Công thương 7445 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Công thương 7993 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Công thương 8001 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đăng Công thương 9389 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Công thương 6998 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Công thương 7476 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Công thương 7923 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Công thương 6472 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Bù Đăng Công thương 7754 3 Nộp hồ sơ mức 3