THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đăng Công thương 4630 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đăng Công thương 4703 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Bù Đăng Công thương 4864 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đăng Công thương 4605 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đăng Công thương 4953 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000599.000.00.00.H10 - Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Đăng Công thương 3865 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000473.000.00.00.H10 - 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Đăng Công thương 3928 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.007254.000.00.00.H10 - 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Bù Đăng Công thương 3912 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002096.000.00.00.H10 - 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Bù Đăng Công thương 3868 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000620.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đăng Công thương 10437 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000629.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Công thương 9047 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001279.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Công thương 9011 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Công thương 8465 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Bù Đăng Công thương 8727 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Công thương 7522 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000162.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Công thương 8906 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000150.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Công thương 8453 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000181.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Công thương 8024 Một phần Nộp hồ sơ