TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 4667 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 4689 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 3923 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 3944 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 4013 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 3026 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.006805.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5874 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.005280.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 3277 Một phần
9 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5427 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.005378.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 4273 Một phần
11 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5592 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 6581 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5872 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005280.000.00.00.H10 - Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 4263 Một phần
15 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5425 Một phần
16 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 6028 Một phần
17 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5231 Một phần
18 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 6986 Một phần
19 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 8429 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 6283 Một phần