Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 28. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Xã An Khương Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 15 30
2 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 163
3 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
4 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 166
5 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
6 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 168
7 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 155
8 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 156
9 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 148
10 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 159
11 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhaø ở nông thôn Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 153
12 Chứng thực Hợp đồng đổi nhà ở nông thôn. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 94
13 Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 90
14 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 288
15 Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà ở nông thôn. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 208
16 Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở nông thôn. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 203
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 5 218
18 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 20 200
19 Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam thường trú trong nước. Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 203
20 Đăng ký lại việc kết hôn công dân Việt Nam thường trú trong nước Xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 189