Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã An Khương Chứng thực 1 27010
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã An Khương Chứng thực 1 26276
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND xã An Khương Chứng thực 1 27904
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã An Khương Chứng thực 1 11218
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã An Khương Chứng thực 1 11213
6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã An Khương Chứng thực 1 11177 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chứng thực di chúc UBND xã An Khương Chứng thực 1 19913
8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã An Khương Chứng thực 1 23403 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã An Khương Chứng thực 1 53069 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã An Khương Chứng thực 1 23451 Nộp hồ sơ mức 3