Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
2 Chứng thực bản sao từ bản chính Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 148
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 153
4 Chứng thực di chúc Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 160
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 133
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 141
7 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 140
8 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 149
9 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 137
10 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 169
11 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 163
12 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
13 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 166
14 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
15 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 168
16 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 155
17 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 156
18 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 148
19 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 159
20 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhaø ở nông thôn Xã An Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 153