Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã An Phú Chứng thực 1 38933
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã An Phú Chứng thực 1 37729
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND xã An Phú Chứng thực 1 39071
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã An Phú Chứng thực 1 22300
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã An Phú Chứng thực 1 22288
6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã An Phú Chứng thực 1 22303
7 Chứng thực di chúc UBND xã An Phú Chứng thực 1 31047
8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã An Phú Chứng thực 1 34606
9 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã An Phú Chứng thực 1 64179
10 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã An Phú Chứng thực 1 34537
11 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 11980 Nộp hồ sơ mức 4
12 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 11656 Nộp hồ sơ mức 4
13 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 11208 Nộp hồ sơ mức 4
14 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 11206 Nộp hồ sơ mức 4
15 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 11103 Nộp hồ sơ mức 4
16 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 11078 Nộp hồ sơ mức 4
17 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 11087 Nộp hồ sơ mức 4
18 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 11085 Nộp hồ sơ mức 4
19 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 8730 Nộp hồ sơ mức 4
20 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã An Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 7243 Nộp hồ sơ mức 4