Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 163
2 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
3 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 166
4 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
5 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 168
6 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 155
7 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 156
8 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 148
9 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 159
10 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhaø ở nông thôn Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 153
11 Chứng thực Hợp đồng đổi nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 94
12 Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 90
13 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 288
14 Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 208
15 Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 203
16 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 5 218
17 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 20 200
18 Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam thường trú trong nước. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 203
19 Đăng ký lại việc kết hôn công dân Việt Nam thường trú trong nước Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 189
20 Đăng ký khai sinh trong nước. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 199