Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Tân Hưng Tư pháp - Cấp huyện 1 25
2 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Xã Tân Hưng Thủy lợi 15 33 Nộp hồ sơ
3 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (8 ngày) Xã Tân Hưng Lý lịch tư pháp 8 114
4 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Xã Tân Hưng QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 44
5 1. Miễn giảm tiền thuê đất Xã Tân Hưng Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 28
6 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Xã Tân Hưng Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 28
7 1. Tờ khai thuế môn bài Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 45
8 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 3 32
9 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 31
10 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 33
11 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
12 Chứng thực bản sao từ bản chính Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 148
13 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 153
14 Chứng thực di chúc Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 160
15 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 133
16 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 141
17 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 140
18 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 149
19 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 137
20 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 169