Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 28 1157 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 5 1131 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 5 979 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 3 1029 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 5 341 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 1089 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 8 396 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 Cấp giấy phép xuất bản Bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 5 643 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản Bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 5 472 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cho phép họp báo (trong nước). Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1 1124 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 2 189 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 13 1329 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 8 249 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 3. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 8 1142 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 8 1111 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 5. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 8 1066 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 6. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 8 1064 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 7. Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 5 77 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 8. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 5 90 Nộp hồ sơ mức 3
20 9. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 5 411 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4