CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008201.000.00.00.H10 - 35. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 300 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003729.000.00.00.H10 - 28. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 583 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001564.000.00.00.H10 - 29. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 546 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003725.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 582 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003483.000.00.00.H10 - 31. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 556 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003114.000.00.00.H10 - 32. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1008 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004153.000.00.00.H10 - 33. Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 3301 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001744.000.00.00.H10 - 34. Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 575 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003868.000.00.00.H10 - 25. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 2020 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001594.000.00.00.H10 - 26. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1195 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001584.000.00.00.H10 - 27. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 572 Toàn trình Nộp hồ sơ