CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 35. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 220 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 28. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 516 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 29. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 490 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 30. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 520 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 31. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 498 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 32. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 958 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 33. Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 3250 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 34. Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 528 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 25. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1823 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 26. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1121 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 27. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 518 4 Nộp hồ sơ mức 4