THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002379.000.00.00.H10 - 6.2 (TH nộp chung - 20 ngày) Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 732 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.002383.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 446 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002385.000.00.00.H10 - 7. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 4243 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002380.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 1153 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002381.000.00.00.H10 - 2. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 1029 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.002382.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 867 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.002384.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 4192 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.002379.000.00.00.H10 - 6.1 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 3568 Toàn trình Nộp hồ sơ