CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 50. Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 509 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 53. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 520 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 54. Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 456 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 55. Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 436 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 43. Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 638 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 44. Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 566 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 45. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 616 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 46. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 655 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 47. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 636 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 48. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 644 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 49. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 668 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 42. Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 584 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 51. Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 547 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 52. Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 631 4 Nộp hồ sơ mức 4