CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001247.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản. Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 470 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.009284.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 400 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.005148.000.00.00.H10 - 2. Thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 254 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002047.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 242 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005147.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương khác. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 255 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008915.000.00.00.H10 - 7. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 237 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008914.000.00.00.H10 - 8. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 255 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008916. 000.00.00.H10 - 9. Thủ tục thay đổi tên gọi Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 262 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.008910.000.00.00.H10 - 10. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 241 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001815.000.00.00.H10 - 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 656 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001807.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 460 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001395.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 447 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001258.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 435 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001225.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 513 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002139.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 458 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.001333.000.00.00.H10 - 2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 452 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000390.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 329 Một phần
18 1.001234.000.00.00.H10 - 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 502 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.000778.000.00.00.H10 - 16. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 434 Một phần
20 1.003088.000.00.00.H10 - 1. Công chứng bản dịch Sở Tư pháp Công chứng 640 Một phần