Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 15 414
2 2. Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 45 310
3 3. Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 15 1084
4 4. Trả lại tài sản Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 5 275
5 5. Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 15 1133
6 6. Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 60 581
7 7. Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai. Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 70 630
8 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 15 307
9 2. Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 45 1144
10 3. Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự Trong ngày 270
11 4. Trả lại tài sản. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 5 1066
12 5. Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 15 1287
13 6. Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 60 1414
14 7. Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 70 1112
15 1. Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 1 354
16 2. Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 3 358 Nộp hồ sơ mức 3
17 3. Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 7 299 Nộp hồ sơ mức 3
18 4. Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 7 287 Nộp hồ sơ mức 3
19 5. Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 7 1073
20 5. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 3 154