TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001233.000.00.00.H10 - 5. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 749 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000954.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 844 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001680.000.00.00.H10 - 5. Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 1325 Một phần
4 1.001840.000.00.00.H10 - 13. Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 441 Một phần
5 2.001680.000.00.00.H10 - 14. Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 992 Một phần
6 2.001680.000.00.00.H10 - 15. Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 468 Một phần
7 2.001680.000.00.00.H10 - 1. Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 709 Một phần
8 1.001840.000.00.00.H10 - 8. Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 455 Một phần
9 2.001680.000.00.00.H10 - 9. Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 783 Một phần
10 2.001680.000.00.00.H10 - 10. Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 863 Một phần
11 2.000596.000.00.00.H10 - 11. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 811 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001840.000.00.00.H10 - 12. Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 568 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001680.000.00.00.H10 - 2. Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 815 Một phần Nộp hồ sơ
14 NOTUPDATE - 3. Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 709 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000518.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 656 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001840.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 586 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.001840.000.00.00.H10 - 7. Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 564 Một phần Nộp hồ sơ