TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001247.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản. Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 535 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001815.000.00.00.H10 - 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 712 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001807.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 530 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001395.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 506 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001258.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 495 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001225.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 573 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.002139.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 511 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001333.000.00.00.H10 - 2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 512 Toàn trình Nộp hồ sơ