Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đấu giá đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 244
2 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 267 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 5 169
4 1. Thu hồi Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 192
5 2. Đấu giá đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 239
6 2. Cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 1 113 Nộp hồ sơ mức 3
7 2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 103
8 2. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp dấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 10 114
9 3. Đấu giá đối với tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 7 189
10 3. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 7 107 Nộp hồ sơ mức 3
11 4. Đấu giá đối với tài sản thi hành án Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 191
12 4. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 10 105 Nộp hồ sơ mức 3
13 5. Đấu giá đối với tài sản bảo đảm Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 192
14 5. Cấp lại Giấy đăng ý hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 7 87 Nộp hồ sơ mức 3
15 6. Đăng ký danh sách đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 15 133 Nộp hồ sơ mức 3
16 6. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản. Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 5 122
17 7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 45 100 Nộp hồ sơ mức 3
18 8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 109 Nộp hồ sơ mức 3